Martyna Wojciechowska

Radca prawny – OFERTA

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo cywilne

Prawo cywilne

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo pracy

Prawo pracy

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo medyczne

Prawo medyczne

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo upadłościowe

Prawo upadłościowe

Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo rodzinne

Prawo rodzinne

 • rozwody
 • wnioski o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
 • sprawy alimentacyjne (na rzecz dzieci, na rzecz małżonka rozwiedzionego)
 • podział majątku wspólnego
 • przejęcie kredytu w przypadku rozwodu
 • opieka nad dziećmi (opieka naprzemienna, ograniczenie władzy rodzicielskiej, zmiana nazwiska po rozwodzie)

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie praw do spadku po zmarłym bliskim
 • dział spadku
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku
 • zrzeczenie się praw do spadku
 • uniknięcie długów spadkowych
 • sporządzenie testamentu
 • pomoc w załatwieniu formalności po śmierci bliskiej osoby
 • zastępstwo procesowe przed sądem w sprawach spadkowych
 • pomoc w uzyskaniu tzw. poświadczenia dziedziczenia u notariusza;
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo spadkowe
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo cywilne

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę
 • wezwania do zapłaty
 • sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym
 • pomoc w postępowaniu mediacyjnym
 • negocjacje ugodowe
 • uzyskanie tytułu wykonawczego
 • egzekucja należnych świadczeń pomoc w postępowaniu egzekucyjnym
 • upadłość konsumentka
 • umorzenie długu;

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • pomoc w uzyskaniu praw emerytalnych lub prawa do renty
 • odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • sprawy o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego
 • odwołanie od decyzji odmawiających przyznania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego itd.
 • odwołanie od decyzji Wojewódzkich Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności od strony formalnej i prawnej
 • odwołania od decyzji zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (emerytalnych, rentowych, zasiłków chorobowych i macierzyńskich, świadczeń socjalnych, w tym 500+)
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo ubezpieczeń społecznych
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo pracy

Prawo pracy

 • pozwy pracownicze przeciwko pracodawcom (m.in. odwołanie się od tzw. dyscyplinarek)
 • pozwy zbiorowe
 • zwolnienia grupowe
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o mobbing i naruszenie dóbr osobistych
 • odwołanie się od kar pracowniczych (nagana, upomnienie, kary finansowe)
 • wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • pomoc i ochrona zatrudnionych na umowę o pracę kobiet w ciąży, pracowników objętych ochroną przedemerytalną
 • prawa i obowiązki pracowników, egzekwowanie obowiązków pracodawców

Prawo medyczne

 • sprawy o zadośćuczynienie za błąd lekarski
 • naruszenie dóbr osobistych i praw pacjenta
 • egzekwowanie Karty Praw Pacjenta
 • zastępstwo w kontakcie z Rzecznikiem Praw Pacjenta
 • pertraktacje ugodowe przed przystąpieniem do postępowań sądowych przeciwko lekarzom bądź szpitalom, a także innym jednostkom świadczącym usługi medyczne finansowane ze środków publicznych (NFZ)
 • skarga na lekarza, pielęgniarkę, położoną do Izby lekarskiej albo izby pielęgniarek i położnych
 • egzekwowanie wytycznych fundacji „Rodzić po ludzku”
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo medyczne
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • sprawy o zapłatę, wezwania do zapłaty, sprzeciw bądź zarzuty od nakazu zapłaty, zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym, odzyskiwanie należności wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych
 • pomoc w postępowaniu mediacyjnym, negocjacje ugodowe, uzyskanie tytułu wykonawczego
 • egzekucja należnych świadczeń, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym
 • pozwy przeciwko członkom zarządu spółek kapitałowych (art. 299 k.s.h.)
 • prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • pomoc podmiotom medycznym w konkursach o uzyskanie kontraktu z NFZ
 • odwołania od decyzji Prezesa NFZ

Prawo upadłościowe

 • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • umorzenie długu, upadłość konsumencka
 • pomoc wierzycielowi w odzyskaniu należności od zadłużonego kontrahenta
 • występowanie do Urzędu Skarbowego o zwrot nienależnie opłaconego podatku od towarów i usług (VAT)
Martyna Wojciechowska - radca prawny - porady on-line - prawo upadłościowe

Formularz zapytania

Dozwolone formaty: PDF, JPEG, JPG, PNG

Po kliknięciu przycisku WYŚLIJ otworzy się nowa strona, która przekieruje Cię do systemu płatności. Aby szybciej uzyskać poradę, w trakcie płatności użyj tego samego adresu e-mail co w powyższym formularzu.