RODO

Administratorem danych osobowych przekazanych w drodze korespondencji mailowej jest Kancelaria Radcy Prawnego AKSO Andrzej Ksokowski z siedzibą przy ul. Kosynierów Gdyńskich 17/3, 66-400 Gorzów Wlkp.; adres do doręczeń: ul.Janockiego 2, 66- 400 Gorzów Wlkp. W celu kontaktu z Kancelarią w zakresie przetwarzanych danych osobowych proszę o kontakt na: a.ksokowski@aksokancelaria.pl

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia, jak również prawnie usprawiedliwiony interes prawny Kancelarii, tj. wykonanie działań w stosunku do klienta albo potencjalnego klienta lub przedstawiciela klienta albo przedstawiciela potencjalnego klienta Kancelarii w celu obsługi, negocjacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych wskazanych w treści korespondencji mailowej jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) bądź prawnie usprawiedliwiony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) określony powyżej.

Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem korespondencji mailowej mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Kancelarią przy realizacji umowy lub w związku z zamiarem jej zawarcia, jak również przy realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu prawnego Kancelarii, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, podmiotom stale współpracującym z Kancelarią przy realizacji w/w celów (m. in. kancelariom prawnym, doradcom podatkowym oraz innym podmiotom niezbędnym do realizacji w/w celów). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy między Kancelarią a klientem, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy, bądź przez okres trwania negocjacji mających na celu zawarcie umowy z Kancelarią, i w obu przypadkach przez okres wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Kancelaria informuje o prawie do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do przeniesienia danych do innego administratora. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Kancelarią lub realizacji umowy przez Kancelarię. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie tych celów, tj. realizację umowy lub zamiaru jej zawarcia.